Home > Afval en afvalscheiding algemeen

Vragen over: Afval en afvalscheiding algemeen

 • Wat is beter, bron- of nascheiding?

 • In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor het inzamelen en sorteren van kunststof verpakkingsafval van huishoudens. Voor het scheiden van kunststof verpakkingsafval kunnen gemeenten kiezen uit twee hoofdopties: bronscheiding en nascheiding.
  • Bronscheiding: Inwoners scheiden zelf hun kunststof verpakkingsafval van ander afval. In veel gemeenten wordt het kunststof verpakkingsafval samen met metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) ingezameld. Gemeenten faciliteren gescheiden inzameling van verpakkingsafval met inzamelpunten of ophaaldiensten.
  • Nascheiding: Inwoners houden hun kunststof verpakkingsafval niet apart en gooien dit bij hun restafval. De afvalinzamelaar zamelt het restafval in, inclusief de kunststof verpakkingen, via inzamelpunten of ophaaldiensten. De afvalinzamelaar brengt het afval naar een nascheidingsinstallatie. De installatie scheidt de kunststof verpakkingen, en eventueel andere verpakkings- of afvalstromen, van het restafval.

  Het verschilt dus per gemeente hoe u uw kunststof verpakkingsafval kunt inleveren. Er zijn ook gemeenten die een combinatie van bron- en nascheiding hebben. Klik hier voor een overzicht van de verschillende inzamelsystemen in Nederland. Als u het systeem van uw gemeente volgt, kan uw kunststof verpakkingsafval gerecycled worden, zodat hier weer nieuwe kunststof producten en verpakkingen van kunnen worden gemaakt.

 • Waarom voorzien producenten verpakkingen niet van verschillende logo’s zodat consumenten heel eenvoudig kunnen zien hoe zij een verpakking moeten scheiden?

 • Op steeds meer verpakkingen staan de logo's van de Weggooiwijzer. Hieraan kunt u zien hoe u uw verpakkingsafval op de beste manier kunt weggooien. Dat is belangrijk omdat op deze manier zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled en hergebruikt. Het is niet verplicht om een dergelijk logo te plaatsen op een verpakking. Mocht het logo niet op een verpakking staan, dan kunt u de fabrikanten op deze mogelijkheid wijzen. Dit kan ook via het Meldpunt Verpakkingen. 

 • Moet plastic verpakkingsafval, of PMD, in een doorzichtige zak?

 • PMD (plastic-, metalen verpakkingen en drankenkartons) of plastic verpakkingsafval wordt bij voorkeur in een doorzichtige zak aangeleverd. De afvalinzamelaar kan dan namelijk makkelijk beoordelen dat het inderdaad om PMD-afval gaat. Bij PMD in grijze zakken gaat dat moeilijker. Ze worden er vaak wel op gewicht uitgehaald (restafval weegt zwaarder dan PMD). Zakken met andere afvalstoffen worden afgekeurd en als restafval verwerkt. Om het de afvalinzamelaars makkelijker te maken, en te voorkomen dat het PMD onterecht afgekeurd wordt, kunt u dit afval inderdaad beter in een doorzichtige zak aanbieden. 

 • Wat is PMD?

 • PMD staat voor Plastic- en Metalen verpakkingen en Drankenkartons. Plastic verpakkingen zijn bijvoorbeeld plastic flessen, flacons, folies en zakken. Voorbeelden van metalen verpakkingen zijn drinkblikjes, conservenblikken en deksels. En drankenkartons zijn bijvoorbeeld melk- en yoghurtpakken, sappakken en saus- en soeppakken.

 • Wat levert het mij op als ik afval scheid?

 • Met afvalscheiding levert u een bijdrage aan een beter milieu: afval scheiden spaart grondstoffen en energie. Daarnaast bespaart het ook geld. Het scheiden van afval en het hergebruiken van materialen is voor de meeste materialen goedkoper dan verbranden.

  Met het gescheiden inzamelen van afval helpt u dus de kosten van afvalverwerking in toom te houden. De gemeente berekent deze kosten door aan de burgers in de afvalstoffenheffing. Er zijn gemeenten (zogeheten Diftar-gemeenten) die gedifferentieerde afvaltarieven per huishouden hebben, waarbij de hoogte van het tarief bepaald wordt door de hoeveelheid afval die een burger aanbiedt. Een betere afvalscheiding en minder (rest)afval aanbieden levert een huishouden een lagere afvalstoffenheffing op. Bewoners van Diftar-gemeenten die hun afval goed scheiden zijn daardoor minder geld kwijt aan hun afval dan inwoners van andere gemeenten.

 • Hoeveel afval gooit een Nederlander weg per jaar?

 • Uit de cijfers over 2017 van het CBS, Rijkswaterstaat en het Afvalfonds Verpakkingen blijkt dat we in Nederland jaarlijks ongeveer 487 kilo afval per persoon weggooien. Zo’n 274 kilo daarvan is gescheiden ingezameld afval, zoals papier, glas, plastic en gft-afval. Het overige afval bestaat uit 33 kilo grof huishoudelijk afval en 181 kilo restafval. Uit het restafval werd in 2016 bij de afvalverwerking nog ongeveer 4 kg aan metalen verpakkingen en 1,6 kg aan kunststof verpakkingen en drankenkartons gehaald voor recycling.

 • Waarom is het beter om het afval te recyclen?

 • Materiaal opnieuw gebruiken (recycling) heeft drie belangrijke voordelen. Je hebt minder nieuwe grondstoffen nodig, waardoor bijvoorbeeld minder bomen voor papier gekapt hoeven worden, of er minder aardolie nodig is voor de productie van plastic. Ook is er minder landbouwgrond nodig voor de productie van bijvoorbeeld hout of katoen, waardoor meer grond beschikbaar blijft voor voedselproductie. En de uitstoot van broeikasgassen daalt, omdat hergebruik van materialen minder energie kost dan ze nieuw te produceren.

 • Hoeveel huishoudelijk afval wordt gescheiden ingezameld?

 • Het percentage gescheiden ingezameld huishoudelijk afval stijgt in Nederland al jaren, en kruipt nu richting de 60 procent. In 1985 was dat nog maar 13 procent. Om afval te recyclen is het niet altijd nodig om het gescheiden in te zamelen. Metalen en kunststof verpakkingen kunnen ook nog uit het restafval gehaald worden.

  Jaar

  1985

  1990

  1995

  2000

  2005

  2010

  2015

  2017

  Percentage gescheiden ingezameld huishoudelijk afval

  13%

  16%

  42%

  45%

  48%

  50%

  53%

  56%

  (cijfers Planbureau voor de Leefomgeving)

 • Is afval scheiden iets typisch Nederlands?

 • Nee, alle landen in de Europese Unie moeten voldoen aan Europese wetgeving waarin staat dat in 2020 50 procent van het huishoudelijk afval en 70 procent van het bouwafval gerecycled moet worden. Dit kan door het afval gescheiden in te zamelen, of door bij de afvalverwerking metalen en kunststof verpakkingen uit het restafval te halen. Ook moet nu al 55 procent van al het verpakkingsafval gerecycled worden. In 2014 werd in Europa gemiddeld 44 procent van het huishoudelijk afval gerecycled of gecomposteerd. Nederland staat met 51 procent afvalscheiding in de top van Europa. Duitsland, Slovenië, Oostenrijk, België en Zwitserland zamelen nog meer afval gescheiden in. De Verenigde Staten recyclen of composteren 35 procent van het afval. Overigens staat Nederland ook in de top voor wat betreft afvalproductie, ruim 50 kilo per persoon per jaar boven het Europees gemiddelde. We laten daarbij acht andere Europese landen voor, waaronder Denemarken, Zwitserland en Luxemburg.

 • Komt niet al het afval uiteindelijk op één hoop terecht?

 • Nee, dit is een fabeltje. De gescheiden ingezamelde materialen zijn nieuwe grondstoffen voor andere bedrijven. Het oud papier komt via kartonfabrieken bijvoorbeeld weer terug in kartonnen dozen. Het glas komt via de glasfabrieken terug in nieuwe glazen verpakkingen. Het metaal wordt voor een groot deel via het restafval ingezameld en komt via hoogovens weer terug in allerlei metalen producten en verpakkingen. Het kunststof wordt verder gesorteerd en komt in allerlei producten en verpakkingen weer terug. Houten pallets worden indien mogelijk gerepareerd. Het kan voorkomen dat een partij apart ingezameld afval wordt afgekeurd, bijvoorbeeld omdat het teveel vervuild is met ander afval. We hebben geen cijfers over hoe vaak dat gebeurt. Zo’n partij wordt dan verbrand in een afvalenergiecentrale, met energieterugwinning. Het is dus belangrijk om afval goed te scheiden. Raadpleeg bij twijfel de afvalscheidingswijzer

 • Wat gebeurt er met het materiaal dat niet kan worden hergebruikt?

 • Als partijen papier, karton en plastic niet gerecycled kunnen worden –bijvoorbeeld omdat het papier nat en beschimmeld is of omdat er teveel vervuiling van ander afval tussen zit– worden ze verbrand in een afvalenergiecentrale. Een deel van de warmte die vrijkomt bij afvalverbranding, wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Niet recyclebare partijen metaal en glas gaan ook naar de afvalverbranding maar verbranden niet.  Metalen kunnen nog uit de verbrandingsresten worden teruggewonnen. Glas komt ook terecht in de verbrandingsresten (zogeheten slakken). Slakken worden in de wegenbouw nog als bouwmateriaal gebruikt. Bijna al het huishoudelijk afval in Nederland wordt gerecycled of verbrand met energieterugwinning. Eén procent wordt gestort of geloosd. Zie ook 'Wat is de ladder van Lansink?'

 • Waar gooi ik lege verpakkingen weg?

 • Op steeds meer verpakkingen vindt u logo's die aangeven in welke bak u de verpakking weg kan gooien. Daarnaast vindt u in de Afvalscheidingswijzer voor meer dan 1000 producten en materialen een advies in welke afvalbak u het product kwijt kunt. U kunt de Afvalscheidingswijzer ook als app op uw smartphone installeren.

  Voor de volgende materialen kunt ook een lijst downloaden bij een van de materialenorganisaties:

  Plastic

  Papier

  Glas

 • Wat is de Ladder van Lansink?

 • Het voormalige Tweede Kamerlid Lansink diende in 1979 een motie in over de gewenste verwerking van afval. De Ladder van Lansink geeft in een rangorde aan wat de meest milieuvriendelijke manieren van afvalverwerking zijn. Hoe hoger op de Ladder van Lansink, hoe milieuvriendelijker de vorm van afvalverwerking.

  De Ladder van Lansink is opgebouwd uit de volgende 'treden':

  Ladder van Lansink

  Toelichting

  1. Afvalpreventie

  Voorkomen dat afval ontstaat. Voorbeeld: een eigen boodschappentas meenemen naar de supermarkt waardoor je geen eenmalige tasjes nodig hebt.

  2. Product hergebruik

  Hergebruik voor hetzelfde doel als waarvoor het product gemaakt is, zoals een bierflesje dat hervuld wordt, of kleding die naar een volgende gebruiker gaat.

  3. Materiaal hergebruik (recycling)

  Grondstoffen terugwinnen uit oude producten of verpakkingen die weer in nieuwe producten kunnen worden gebruikt. Voorbeeld: glazen potjes en flesjes in de glasbak, waar nieuwe potjes van gemaakt worden.

  4. Verbranden met energieterugwinning

  Materialen die veel energie bevatten worden gebruikt als brandstof om energie mee op te wekken in afvalenergiecentrales met een hoog energie rendement.

  5. Verbranden

  Het verbranden van huishoudelijk afval zonder energieterugwinning komt niet meer voor in Nederland. Alle Nederlandse afvalenergiecentrales wekken op efficiënte  manier stroom op uit de warmte die vrijkomt bij de verbranding van afval.  

  6. Storten (in Nederland verboden)

  Storten op vuilnisbelten is de minst wenselijke optie. In Nederland is storten van huishoudelijk afval niet meer toegestaan. In andere landen gebeurt dit nog wel. Bedrijfsafval, zoals (verontreinigde) grond, reststoffen uit afvalverbrandingsinstallaties en asbesthoudend puin, mag in Nederland nog wel (gecontroleerd) gestort worden.

  Bijna al het huishoudelijk afval in Nederland wordt gerecycled of verbrand met energieterugwinning. Eén procent wordt gestort of geloosd.

   

 • Doorverwijsadressen

 • Afvalscheidingswijzer (welk product hoort in welke afvalbak) van Milieu Centraal: www.afvalscheidingswijzer.nl

  Campagne ‘Nederland Schoon’(tegen zwerfafval): www.nederlandschoon.nl

  Blikrecycling: www.kringloopblik.nl

  Glasrecycling: www.duurzaamglas.nl

  Papierrecycling: www.papierenkarton.nl

  Papier Recycling Nederland: www.prn.nl

  Plastic inzameling: www.plastic-heroes.nl

  Recycling drankenkartons: www.hedra.nl

  Kunststofrecycling: www.nrkverpakkingen.nl

  Branchevereniging bioplastics: www.hollandbioplastics.nl 

  Nedvang: namens ruim 300.000 producenten en importeurs coördineert en stimuleert Nedvang de inzameling en het hergebruik van verpakkingen in Nederland: www.nedvang.nl

  Recycling Netwerk (samenwerkingsverband van milieuorganisaties): www.recyclingnetwerk.org